Regulamin sklepu internetowego – veneziana.eu

 

Określenie Sprzedawcy

Właścicielem Sklepu jest:

ORPOL GROUP SP. Z.O.O. SP.K

z siedzibą w Ożarów Mazowiecki/ Jawczyce

05-850 przy ul. Sadowa 3 ,

NIP:1182146619, REGON: 367453378, KRS 0000765252

Numer rachunku bankowego:

22 1240 6380 1111 0000 5113 6154

Telefon: + 48 22 722 18 18

E-mail: sklep@veneziana.eu

 

I Definicje

Sklep internetowy – oznacza, że Umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest Konsument to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Sprzedawca i usługodawca – Przedsiębiorca: ORPOL GROUP SP. Z.O.O. SP.K, z siedzibą w Ożarów Mazowiecki/ Jawczyce (05-850) przy ul. Sadowa 3, NIP:1182146619, REGON: 367453378, KRS 0000765252 – umowa sprzedaży zawierana poprzez stronę Sklepu internetowego www.veneziana.eu.

 

Klient - osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę Sklepu internetowego.

 

Produkt – rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w Sklepie internetowym.

 

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.

 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

Zamówienie – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

 

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

 

II Postanowienia ogólne

1.            Sklep internetowy prowadzi sprzedaż artykułów za pośrednictwem strony www.veneziana.eu  na podstawie niniejszego Regulaminu.

2.            Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwia złożenie przez Klienta zamówienia.

3.            Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4.            Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary z wyraźnie oznaczonymi wadami oraz śladami użytkowania.

Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 III Zamówienia

1.           Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski.

2.            Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

3.            Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka Produktów) przez Sprzedawcę następuje:

             po potwierdzeniu zamówienia – jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;

             po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.

4.            Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie trwa od 1 do 2 dni roboczych, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.

5.            Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.

6.            Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)

 

IV Płatność

1.            Klient ma do wyboru formy płatności:

             płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU

             płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew)

            płatność za pobraniem gotówką lub kartą

2.            Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

3.            Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4.            W przypadku płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w terminie do 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia.

System płatności on-line PayU – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

 

V Wysyłka towaru

1.            Zamówiony towar wysyłamy przesyłką kurierską. Koszt i warunki przesyłki znajdują się w dziale Dostawa i Płatność.

 

VI Reklamacja z tytułu rękojmi

1.            Sklep internetowy ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2.            W przypadku niezgodności Produktu z umową, Klient powinien złożyć reklamację korzystając z Formularza reklamacji i odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z Formularzem reklamacji.

Formularz reklamacji można pobrać tutaj.

 

Reklamacje można kierować do Sklepu internetowego pisemnie lub mailowo na adres:

ORPOL GROUP SP. Z.O.O. SP.K,

05-850 Ożarów Mazowiecki/ Jawczyce,

ul. Sadowa 3,

NIP:1182146619,

e-mail: sklep@veneziana.eu

Na ten sam adres należy przesłać reklamowany produkt.

 

3.            Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z Formularzem reklamacji.

4.            Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.

5.            Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):

             wymiany towaru na nowy;

             naprawy towaru;

             obniżenia ceny;

             odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Istotność wady: Istotność wady ocenia się z uwzględnieniem jej znaczenia dla przeznaczenia (np. samochód nie jeździ) i celu, z myślą o których kupujący nabył towar. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia wady nieistotnej (np. zepsuty pilot od telewizora nie pozwala na odstąpienie od umowy zakupu odbiornika).

Obniżenie ceny: Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

6.            Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

             łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

             charakter wady – istotna czy nieistotna;

             to, czy towar był wcześniej reklamowany.

7.            Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

 

8.            Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.:

             za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/ odr/ ,

 

             za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa http://wiih.org.pl/index.php

9.            Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

10.          Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi konsumentami.

 

VII Prawo odstąpienia od umowy

1.            Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2.            Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia Produktu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, który można pobrać tutaj.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można kierować do Sklepu internetowego pisemnie lub mailowo na adres:

ORPOL GROUP SP. Z.O.O. SP.K,

05-850 Ożarów Mazowiecki/ Jawczyce ul. Sadowa 3,

e-mail: sklep@veneziana.eu

Na ten sam adres należy przesłać reklamowany produkt.

3.            Klient zobowiązany jest odesłać Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformuje Sklep internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

4.            Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

5.            Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.

6.            Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

7.            Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:

             w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

             w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

             w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji

Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

             świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

             dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;

             w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8.            Na podstawie art. 31 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

9.            Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Klientowi nie będącemu konsumentem.

10.          Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.            Sklep świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:

             utworzenie i administrowanie konta klienta w Sklepie internetowym;

             przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym;

             za zgodą Klienta – przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi „newsletter”.

2.            Usługi określone w pkt.1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.            Usługa:

             kontakt poprzez formularz – polega na wysyłce przez Klienta wiadomości za pośrednictwem formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych Sklepu. Zawarcie umowy następuje w momencie skorzystania przez Klienta z formularza kontaktowego;

             prowadzenie Konta Klienta – polega na udostępnieniu indywidualnego panelu z możliwością podglądu historii zamówień, edycji danych. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu;

             usługa „newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres Klienta podany przy rejestracji.

4.            Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwa jest w każdej chwili bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

             usługa kontakt poprzez formularz – poprzez zakończenie korzystania z formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu;

             prowadzenie Konta Klienta – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację subskrybenta usługi.

             usługa „newsletter” - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację subskrybenta usługi.

5.            Sklep w przypadku wykrycia działania na szkodę Sklepu, łamania przepisów prawa, łamania postanowień Regulaminu może w każdej chwili ograniczyć, zablokować, lub usunąć Klientowi dostęp do usług określonych w pkt 2. Sklep informuje Klienta o zablokowaniu bądź ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu.

6.            Usługi świadczone są bezterminowo, jednak Sklep może dostęp do nich ograniczać, blokować lub modyfikować informując o tym Klienta w sposób określony w paragrafie 11 pkt 4.

7.            Zarówno Klient, jak i Sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług określonych w pkt 1 w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem woli.

 

IX Ochrona prywatności

1.            Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób określony w Polityce Prywatności.

 

X Środki techniczne

 1.           W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

             urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

             aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

             włączona obsługa JavaScript;

             akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

 

XI Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1.            Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2.            Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3.            Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4.            Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.

5.            Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6.            Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7.            W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.